Algemene voorwaarden

EifelVillas

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Bevestiging en inhoud van het huurcontract.

1.1 Een huurcontract met EifelVillas kan telefonisch, schriftelijk of

elektronisch (internet/e-mail) afgesloten worden.

1.2 Met een boekingsaanvraag verbindt de huurder zich tot het aangaan van een

huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt door EifelVillas bevestigd

middels een boekingsbevestiging. De bevestiging en factuur worden per email

(of op aanvraag per post) verzonden.

1.3 In ieder huis is een maximaal aantal personen toegestaan, dat niet overtreden

mag worden. Bij overtreding van het toegestane aantal personen kan overlast in

de buurt ontstaan en kan de vergunning van de huiseigenaar ingetrokken

worden. De gevolgschade wordt bij de huurder in rekening gebracht.

1.4 De door EifelVillas verstuurde boekingsbevestiging bevat relevante

gegevens voor verblijf in het vakantiehuis. Om een correcte boeking te hebben

en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de huurder deze

gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of incompleetheid

van de gegevens is EifelVillas niet aansprakelijk.

Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van

het huurcontract gemeld te worden bij EifelVillas.
 

2. Prijzen en betaling.

2.1 De prijzen zijn inclusief BTW.

2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of

reisverzekering inbegrepen. U wordt geadviseerd deze zelf af te sluiten.

2.3 Een aanbetaling van 30% van het huurbedrag (incl. bijkomende kosten en borg)

dient binnen 7 (zeven) dagen betaald te zijn.

2.4 Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor de huuraanvang te

zijn voldaan.

2.5 Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de

huurperiode, dient de betaling direct en geheel voldaan te worden. Uw

betalingsafschrift vormt samen met de boekingsbevestiging uw volledige

huurovereenkomst.

2.6 Bij niet tijdige betaling is EifelVillas gerechtigd de boeking te annuleren.

Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden

zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).
 

3. Borgsom.

3.1 De huurder is verplicht een borgsom te betalen.

3.2 De teruggave van de borgsom gebeurt 2 weken na verlaten van het

vakantiehuis, nadat het huis gecontroleerd is op eventuele schade. De eventuele

schade wordt met de borgsom verrekend.
 

4. Rechten en plichten van de huurder.

4.1 De huurder dient zich te houden aan de aankomsttijden zoals vermeld op de

boekingsbevestiging. Indien de huurder op een ander tijdstip aankomt, dient hij

hier zelf met de beheerder een afspraak over te maken.

4.2 De huurder dient het vakantiehuis voor de vermelde tijd op de

boekingsbevestiging te verlaten. Indien de huurder te laat vertrekt wordt een

extra dag huur berekend.

4.3 De huurder heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor het huis.

4.4 Tijdens het verblijf in het vakantiehuis is de huurder volledig aansprakelijk

voor het gehuurde huis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde

behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door

medereizenden, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en

aan de beheerder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals energie en

water is de huurder volledig aansprakelijk. De beheerder/huiseigenaar is bij

voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien

de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.
 

5. Annulering door huurder.

5.1 Bij annulering van de huurovereenkomst na boeking en tot en met 43 dagen voor

aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.

5.2 Bij annulering van de huurovereenkomst vanaf 42 tot en met 29 dagen voor

aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.

5.3 Bij annulering van de huurovereenkomst vanaf 28 dagen tot de aankomstdatum

bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.

5.4 Bij annulering van de huurovereenkomst op de aankomstdag bedragen de

annuleringskosten 100% van de huursom.

5.5 De datum van de poststempel of de datum van het betreffende e-mailbericht is

bepalend voor de beantwoording van de vraag op welk moment de annulering heeft

plaats gevonden.

5.6 Een omboeking van de huurperiode is tot 90 dagen voor de huuraanvang

mogelijk. Kosten hiervoor zijn € 30,- Binnen 90 dagen voor huuraanvang is een

omboeking niet meer mogelijk.
 

6. Klachten.

6.1 De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of

gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de beheerder. De

beheerder zal trachten de klacht onverwijld op te lossen.

6.2 Wordt het huurcontract door een gebrek aan het huis wezenlijk beïnvloed, dan

heeft de huurder het recht het huurcontract op te zeggen. Voorwaarde is dat de

huurder de beheerder gevraagd heeft het gebrek binnen redelijke termijn op te

lossen en dat de tijd verstreken is zonder dat het gebrek opgelost is.

6.3 Een termijn om een probleem op te lossen moet in redelijkheid gehaald kunnen

worden en het opzeggen van het contract mag geen andere reden hebben dan

het gebrek aan het huis. Het contract dient schriftelijk opgezegd te worden.

6.4 Een klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Als directe

indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost,

moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode,

schriftelijk en gemotiveerd, bij EifelVillas worden ingediend. Later

ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend

vorderingsrecht vervallen. Eifelvillas is, in welk geval dan ook, maximaal

aansprakelijk ten bedrage van de huursom.
 

7. Annulering en contractopzegging door EifelVillas.

7.1 EifelVillas kan het huurcontract annuleren of opzeggen:

a.) per onmiddellijke ingang indien de huurder zich niet houdt aan de

bepalingen van het contract of indien hij door zijn gedrag anderen in gevaar

brengt of zich anderszins storend gedraagt.

b.) per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan

vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in het

huis verstoren of in gevaar brengen.

7.2 Zegt EifelVillas het contract op door bepaling 7.1.a, dan

dient de huurder de volledige huurprijs te betalen. Zegt EifelVillas

het contract op door bepaling 7.1.b voor huuraanvang, dan worden

alle reeds betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken

op vergoeding zijn uitgesloten. Zegt EifelVillas het

contract op door bepaling 7.1.b tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder

een evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode

dat het huurcontract niet nagekomen is. Verdere aanspraken op vergoeding zijn ook

dan uitgesloten.
 

8. Aansprakelijkheid EifelVillas

8.1 EifelVillas staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming

van de bepalingen in het huurcontract.

8.2 EifelVillas is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijv. de water-,

stroom- of gas/olievoorziening, de bedrijfszekerheid van apparatuur, sluiting of

verhuizing van bedrijven, voor natuurschade of klimatologische veranderingen en

gevolgen daarvan. Ook is EifelVillas niet verantwoordelijk voor eventuele bouw- of

wegwerkzaamheden en de gevolgen daarvan.

8.3 EifelVillas is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties, zoals oorlog,

stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld e.d. en de eventuele schade of

ongemakken die daardoor ontstaan.